Skip to content
CERTIFIERINGAR

Certifieringar

Vi är IP & EKO Certifierade.

Certifikat Ekologisk produktion
Vi är även EU Ekologiskt Certifierade. Det innebär att vi som producent följer de EU bestämmelser som gäller för ekologisk produktion och märkning. Även här kontrolleras vi årligen av ControlCert.

IP Certifiering
Företag certifierade enligt IP Livsmedel har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram för att leva upp till kraven från kunder och myndigheter. Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning.

Ett företag som är certifierat enligt IP Livsmedel kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan (i vårt fall ControlCert), som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).